tripadvisor
instagram

Regulamin korzystania z voucherów serwisu www.strzelka.pl

Warunkiem kupna i skorzystania z zakupionego vouchera za pośrednictwem serwisu www.strzelka.pl jest akceptacja poniższego regulaminu.

DEFINICJE

STRZELNICA STRZELKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Złota 65 Zabajka, 36-060 Głogów Małopolski, NIP: 5170409788, REGON: 387041714; 

Serwis – serwis internetowy Strzelnicy znajdujący się pod adresem www.strzelka.pl. Sekcja z voucherami znajduje się pod adresem http://strzelka.pl/pl/voucher;

Voucher - dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do otrzymania jednego, wybranego Pakietu z listy dostępnych Pakietów zawartych w Serwisie internetowym Strzelnicy pod adresem http://strzelka.pl/pl/voucher

Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która za pośrednictwem Serwisu zawiera umowę nabycia Vouchera;

Obdarowany – osoba, która po otrzymaniu Vouchera i dokonaniu telefonicznie rezerwacji terminu realizacji Vouchera jest uprawniona domagać się realizacji go na Strzelnicy;

Realizacja vouchera - wykonanie przez Strzelnicę zamówionego przez Zamawiającego Vouchera (wybranego pakietu) na rzecz Obdarowanego. Realizacja Voucherów wymaga rezerwacji terminu realizacji poprzez kontakt telefoniczny ze strzelnicą pod numerem 502 523 887; 

Termin ważności Vouchera – Voucher jest ważny 3 miesiące od dnia zakupu;

§1

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Serwisu jest STRZELNICA STRZELKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Złota 65 Zabajka, 36-060 Głogów Małopolski, NIP: 5170409788, REGON: 387041714;

2. Voucher może być zrealizowany tylko przez osobę, której dane zostaną podane w formularzu zamówieniowym (Obdarowanego)

3. Strzelnica  przyjmuje, że każdy Zamawiający podaje wszelkie informacje w sposób prawidłowy i w zgodzie ze stanem faktycznym, w związku z czym odpowiedzialność Zamawiającego za skutki nieprawidłowości wynikające z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z rzeczywistością wypełnienia formularza Serwisu ponosić będzie tylko i wyłącznie Zamawiający.

§2

Zamówienia

1. Vouchery prezentowane w Serwisie opisane są z możliwie największą dokładnością.

2. Wszystkie ceny Voucherów są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. 

3. Zamówienie Vouchera następuje poprzez wypełnienie formularza w Serwisie zawierającego dane Zamawiającego, Obdarowanego oraz wybranie Pakietu oraz dokonanie zapłaty. Wybrany i opłacony Voucher zostanie wysłany na podany w formularzu adres e-mail.

§3

Realizacja Vouchera

1. Obdarowany może zrealizować Voucher w ciągu jego Terminu Ważności tj. w terminie 3 miesięcy od daty zakupu.

2. Miejscem realizacji Vouchera jest Strzelnica.

3. Obdarowany ma możliwość zrealizowania Vouchera tylko po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 502 523 887

4. Niezrealizowanie Vouchera w Terminie Ważności oznacza rezygnację Zamawiającego oraz Obdarowanego z Realizacji Vouchera oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Vouchera przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty zapłaty.

§4

Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

1. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy objętej niniejszym Regulaminem, może od takiej umowy odstąpić i zrezygnować z nabycia Vouchera bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Strzelnicę w formie pisemnej. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Zamawiający może skorzystać określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Odstępnie od umowy w terminie 14 dni nie jest możliwe jeśli Voucher został zrealizowany.

3. W przypadku odstąpienia od umowy nabycia Vouchera zwracana jest dokonana zapłata w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana.

§5

Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

 1. Dane dotyczące Klientów przetwarzane są przez Strzelnicę zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Strzelnicę dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Zamawiającego zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Strzelnica dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Strzelnica stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Strzelnica dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Klientowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Strzelnicy swoje dane, Strzelnica zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Strzelnica może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Strzelnicy są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Klientów (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Klienta). Klient ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Strzelnicy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Strzelnicy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Strzelnicy.

§6

Postanowienia końcowe

1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z umową objętą niniejszym Regulaminem Strzelnica zobowiązuje się dołożyć starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Strzelnicy.

2. Strzelnica może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

W ciągu 14 dni od dokonania zamówienia Zamawiający może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobi, Strzelnica zwróci otrzymane od Zamawiającego płatności. Aby zrezygnować z zakupu, Zamawiający musi poinformować Strzelnicę o swojej decyzji, wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zamawiający może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Ważne: Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu, z tego względu mail informujący o odstąpieniu od umowy musi zostać wysłany z tego samego adresu e-mail, który został podany w zamówieniu. Odstępnie od umowy nie jest możliwe jeśli Voucher został zrealizowany.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy zakupu Vouchera, nr zamówienia ………

Imię i nazwisko: ……………
Adres: ……………
Numer konta bankowego do zwrotu wpłaconej ceny: ……………

Zapraszamy!

ul. Złota 65

36-060 Głogów Małopolski

Godziny otwarcia: Od wtorku do niedzieli 1200 - 2000

Zachęcamy do bezpłatnej, telefonicznej rezerwacji stanowisk

tel. 502 523 887

e-mail: kontakt@strzelka.pl

Sprawdź jak dojechać

dojazd